Verksamhet; behandlingsfamilj eller förstärkt familjehemsvård

Parcer Behandlingsfamiljer erbjuder barn, unga och vuxna en trygg vardag och en meningsfull tillvaro med möjlighet att växa och utvecklas till självständiga individer utifrån var och ens förmåga och förutsättningar. Omvårdnad, fostran och behandling för barn, unga och vuxna.


Behandlingsfamilj – förstärkt familjehem i förening med behandling

Behandling i familj är en verksamhet som tar emot barn, unga, vuxna och förälder/barn för omvårdnad och behandling i förening med boende i en familj. Barnet eller den unge får förutsättningar att knyta an till färre vuxna och möjligheterna att individanpassa behandlingen är större jämfört med ett institutionsboende. Verksamheten ska fungera som en sammanhållen och integrerad enhet som fullt ut kan ta ansvar för barnet, den unges eller den vuxnes vård.


Förstärkt familjehemsvård – familjehem med utökat stöd

Barn, unga, vuxna eller förälder/barnplacering som är i behov av särskilt stöd men som inte behöver behandlingsvistelse.

Familjehemmen får stöd och handledning dygnet runt av en och samma handledare för kontinuitet i uppdraget. Utbildning och kompetenshöjande insatser är viktig del i stödet till familjehemmen.