Vanliga frågor

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Svar: Nej, det finns ingen absolut åldersgräns men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 30 och 60 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar.


Kan man bli familjehem om man är ensamstående?

Svar: Ja, det är möjligt. Familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.


Kan man bli familjehem om man arbetar heltid?

Svar: Parcer Behandlingsfamiljer tar emot uppdrag som många gånger kräver att en person är hemma heltid, men med tiden när behoven förändrats kan uppdraget förändras och behovet av att en är hemma heltid. Är man två i en familj kan man dela på uppdraget att vara hemma heltid.

Behöver man ha ett eget rum till barnet som kommer till familjen?

Svar: Ja det ska finnas en eget rum för den som blir placerad.


Vilken ersättning kan ett familjehem få?

Svar: Alla familjehem ersätts ekonomiskt i sitt uppdrag som familjehem. Ersättningen består av två delar. Den ena delen är en arvodesdel som är skattepliktig. Arvodets storlek bestäms av hur krävande uppdraget är och kan både sänkas och höjas under en placering. Den andra delen är en omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har för barnet. 


Måste man bo i samma kommun som barnet?

Svar: Nej, det behöver man inte. Parcer Behandlingsfamiljer har familjehem runt om i Sverige då uppdragen kommer från olika kommuner och behoven ser olika ut. Ofta söker kommuner familjer inom cirka två timmars bilresa till aktuellt socialkontor, för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (föräldrar, vänner etc) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet och barnet. Men i andra fall kan det handla om längre avstånd.


Hur går utredningen till och hur lång är den?

Svar: Parcer Behandlingsfamiljer har till uppgift att föreslå socialnämnderna familjehem och jourhem till barn. Parcer Behandlingsfamiljer gör en Fördjupad familjehemspresentation utifrån de krav som ställs på Socialnämndens utredningar för att kunna presentera lämpliga familjehem till socialnämnderna. Socialnämnden har enligt lagstiftningen utredningsansvaret och kan inte fatta beslut om placering enbart med stöd av den bedömning som  konsulentverksamheten gör, vilket innebär att socialnämnden själv måste utreda familjehemmet men kan ta del av konsulentverksamhetens utredning som underlag.

Processen att bli familjehem kan se väldigt olika ut. Initial kontakt tas ofta per telefon för att informera om vad det innebär att vara ett familjehem och några inledande frågor ställs. Efter det sker flera olika träffar och hembesök för intervjuer och ett antal formulär som fylls i som underlag. Under hela processen görs bedömning om hemmet kan vara lämpligt som familjehem. Olika registerutdrag ligger till grund för bedömningen såsom Misstanke- och belastningsregistret, Socialregistret, Försäkringskassan och Kronofogden. Därefter kommer en väntan på att bli matchad med ett barn, en ungdom eller vuxen. 


Kan man påverka vilket barn som kommer till ens familj?

Svar: Ja, som familjehem så uppger ni önskemål om exempelvis ålder och kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr vilket barn som eventuellt kommer placeras hos er.


Behöver man någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Svar: Det krävs inte att man har någon speciell utbildning eller något visst yrke för att man ska bli godkänd som familjehem. Det som är viktigt är att man är en stabil person och lever ett tryggt och lugnt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få en god omsorg. Parcer Behandlingsfamiljer ser gärna om man har någon form av utbildningsbakgrund och/eller erfarenhet inom socialarbete, pedagogisk, omsorg eller psykologi. 

Svar: Innan eller i samband med att man tar emot ett barn har Parcer Behandlingsfamiljer som krav att nya familjehemsföräldrar ska delta i en utbildning, ”Ett hem att växa i”. Syftet med utbildningen som omfattar cirka 24 timmar är att man ska få kunskap om vad det innebär att vara familjehem.


Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?

Svar: Socialtjänsten gör ofta flera hembesök per år för att träffa den placerade och följa upp hur vården går. Parcer Behandlingsfamiljer har kontakt med familjehemmet under uppdraget för stöd och tillgänglighet dygnet runt, handledning individuellt och i grupp samt för utbildning.  


Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?

Svar: Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det fyrdelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem, socialtjänst och Parcer Behandlingsfamiljer.


Vet man hur länge barnet ska stanna i familjehemmet?

Svar: Nej, det är ytterst sällan som man från början vet säkert om ett barn kommer att stanna i sitt familjehem resten av uppväxten eller om det blir för en kort period. Då lagstiftningen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. I vissa fall, där föräldrarnas brister beror på saker som är svåra att förändra och framtidsutsikten för återförening är låg, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet.


Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet?

Svar: När ett barn har bott i sitt familjehem mer än tre år ska socialtjänsten enligt lag pröva möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna, vilket stärker deras band till barnet och deras möjligheter att fatta beslut om skolgång etc. En vårdnadsöverflyttning innebär nästan alltid att barnet blir kvar i familjehemmet men det är ändå inte likvärdigt med en adoption.


Hur kan uppdragen vara?

Nedan ger vi exempel på uppdrag.
Vi skräddarsyr och anpassar utifrån diskussion med socialtjänsten om behoven. Vissa uppdrag kan vi komma att säga nej till om vi inte anser att vi är rätt insats, har rätt kompetensprofil och inte kan matcha behovet.


Ställ en fråga till Parcer


Din integritet är viktig för oss

Ingen information kommer att användas i marknadsföringssyfte eller användas av tredjepart. Informationen sparas internt på vår e-postserver. Läs om vår cookie- och integritetspolicy om du vill veta mer om hur vi behandlar användares uppgifter.