Behandlingsfamilj

Behandlingsfamilj är en verksamhet som tar emot barn, unga, vuxna och förälder/barn för omvårdnad och behandling i förening med boende i en familj. Barnet eller den unge får förutsättningar att knyta an till färre vuxna och möjligheterna att individanpassa behandlingen är större jämfört med ett institutionsboende. Verksamheten ska fungera som en sammanhållen och integrerad enhet som fullt ut kan ta ansvar för barnet, den unges eller den vuxnes vård.
 

Målgrupp:

✓ Barn, unga, vuxna och förälder/barn som har en komplex social- och beteendeproblematik och som är i behov av placering i förstärkt familjehem för omvårdnad och behandling.

✓ I grunden finns en placering i ett förstärkt familjehem men utifrån behov är den vården ej tillräcklig utan behov finns av ett behandlingsarbete parallellt. 

Runt barnet, den unge eller den vuxne finns ett behandlingsteam bestående av behandlare och familjehemshandledare som ansvarar för behandlingen. Familjehemmet ansvarar för omvårdnaden och fostran samt medverkar i behandlingen som färdighetstränare och träningsfamilj. Barnet eller den unge får förutsättningar att knyta an till färre vuxna och möjligheterna att individanpassa behandlingen är större jämfört med ett institutionsboende. Verksamheten ska fungera som en sammanhållen och integrerad enhet som fullt ut kan ta ansvar för barnet, den unges eller den vuxnes vård.


Fokus:

Samverkan – Vi har stor erfarenhet av samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Barn, unga och vuxna kan behöva flera av samhällets stödfunktioner för att klara målen i skolan, klara av en sysselsättning, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till god delaktighet i samhället och för detta krävs ett sammansatt stöd

Skola/sysselsättning – Våra familjehem ska vara skolmotiverade. Skolgången har en avgörande betydelse för våra barn och ungas framtid och det är en stor och viktig skyddsfaktor. Familjehemmen har ett viktigt uppdrag i att motivera och stötta barn och unga i skolarbetet för att ge dem bra förutsättningar för framtiden. 

Behandlingsfamilj

✓  När det krävs lite mer.

✓  När vården i familjehem inte alltid är tillräcklig för att förändra beteenden och livssituationen för den placerade.

✓  För att skapa möjlighet till en mer hållbar placering genom att skapa team runt placeringen och ge familjehemmet ett starkare förstärkt stöd att klara uppdraget.

✓  Det skapar möjlighet och ökar förutsättningarna att vården lyckas.

✓  Behandlingsfamilj är ett alternativ till placering på HvB där vården i förstärkt familjehem kan skräddarsys och individanpassas.
 

Strukturerar behandlingsmodell bestående av 3 faser:

  1. Kartläggningsfas ca 2-4 veckor

  2. Behandlingsfas ca 6-18 månader

  3. Avslutningsfas ca -2 månader

parcer-behandlingsfamilj-faser-pilar.png

Vi använder oss av strukturerade skattningar för kartläggning av behoven och för att kunna mäta hur målen uppnås. JournalDigital används som dokumentationssystem för att kunna genomföra skattningarna. Behandlingsfasen individanpassas och skräddarsys med metoder och resurser som krävs för uppdraget.

Behandlingen innefattar att arbeta med ursprungsfamiljen i de fall det är möjligt. Det kan även ske i samarbete med eventuell öppenvårdsinsats på hemmaplan för ursprungsfamiljen.

 
Behandlingsfamilj.png
 

Funderar du över något?
Kolla in “Vanliga frågor

Eller kontakta oss