Om Parcer

Vår styrka är att vi har lång erfarenhet, mer än 20 år, av arbete med barn, unga och vuxna inom socialtjänsten, som socialsekreterare, behandlare, familjehemshandsledare och chef. Vi har flera års erfarenhet av förstärkt familjehemsvård då vi i kommunal socialtjänstregi i Hudiksvall byggt upp en verksamhet med förstärkt familjehemsvård med gott resultat.

Genom Parcer Behandlingsfamiljer vill vi utveckla våra idéer och tankar kring de behov vi ser i familjehemsvården och behandling utifrån våra kunskaper och alla år av erfarenheter.

DSC_0028.jpg

Utifrån den erfarenhet och kunskap vi har kan barn, unga och vuxna ha behov av mer omfattande insatser på grund av komplex problematik för att uppnå förändring där placering i familjehem i sig inte blir tillräcklig ”insats” utan kräver ett behandlingsarbete parallellt. 

Vår erfarenhet är att behandlingsarbetet måste innehålla färdighetsträning i vardagen. 

Därför tror vi att Behandlingsfamilj med placering i ett förstärkt familjehem med tillgängliga vuxna i kombination med ett behandlingsteam med möjlighet till ständig färdighetsträning genom familjehemmet skapar bra förutsättningar för och möjlighet att uppnå en effektiv insats och skapa förändring.

Parcer Behandlingsfamiljer vill erbjuda och skapa ett större värde för den enskilde!

Vision

Vi skapar förutsättningar för människan att bli sitt unika jag

Affärsidé

Tillhandahålla helhetsansvar inom familjehemsvård och behandling för att skapa en trygg vardag och meningsfull tillvaro för barn, unga och vuxna

Värdegrund

  • Respekt för varandra

  • Tillit och Förtroende

  • Öppenhet och Nyfikenhet

  • Delaktighet och Engagemang

  • Lyhördhet och Inlevelseförmåga

När du funnit stigen bakom snåren berätta om den inte vart den leder bara att den finns
— Anders Carlberg Fryshusets grundare

Grundsyn

Vi har ett holistiskt fokus och arbetar med helheten kring barnet utifrån en multisystemisk förklaringsmodell vilket innebär att vi involverar individen, familjen, sociala relationer, kamrater, samhället. Individen skapas i kontexten och präglas av dess mönster och strukturer. Vi vill skapa en ny start och en ny rörelse i de processer i systemet som kört fast.

Vår verksamhet ska genomsyras av ett relationsinriktat synsätt där vi vill skapa meningsfulla och bärande relationer. Vi vill skapa meningsfullhet, begriplighet och förutsägbarhet (KASAM).

Vi ska ha en hög förmåga att kunna mentalisera dvs förstå vårt eget och andras beteende utifrån inre mentala tillstånd som tankar, känslor, impulser och önskningar.

Barnperspektivet är en ledstjärna i vårt arbete.

Återföreningsprincipen är för oss viktig. Om barn och föräldrar återförenas utan att någon förändring har skett i ursprungsfamiljen är risken stor att det blir en återplacering. 

Stabilitet och långsiktighet i planeringen av vård är viktigt. Centralt är att ALLA runt den placerade förmår kunna samarbeta på ett bra sätt med den placerades bästa för ögonen.


Kvalitet

För oss är det viktigt att vården är trygg, säker, ändamålsenlig och att det finns kontinuitet. Vi har rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden. Vi arbetar med risk och händelseanalyser och Lex Sarah.

Vi gör uppföljning av vården i form av en enkät till barnet, den unge, vuxne, föräldrar och socialtjänsten som fångar upp upplevelsen av vården.

Antalet placerade barn ska inte tillsammans med eventuellt egna barn vara fler än att det finns tids- och känslomässigt utrymme för varje barn.

Vi har en organisation där våra familjer känner sig delaktiga i ett sammanhang som erbjuder ett omfattande stöd.

Vi följer Socialstyrelsens råd och föreskrifter kring familjehemsvård tex använder vi BRA-fam och familjehemmen ska genomgå utbildningen ”Ett hem att växa i”.

Parcer har möjligheten och förmånen att vara en testverksamhet under Socialstyrelsens införandeår av Familjehemsvinjetter.

Metoden Familjehemsvinjetter är tänkt att vara ett stöd vid utredning av nya familjehem. Syftet med Familjehemsvinjetter är att ge blivande familjehemsföräldrar möjlighet att reflektera över personliga känslor, egna resurser och behov av stöd. Resultatet kan även ge indikationer om det blivande familjehemmets nivå av beredskap inför uppdraget. 


Handledning och utbildning är viktiga delar i arbetet

Handledning ska ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos individ, grupp och organisation.

Familjehemmet har tillgång till individuellt strukturerad handledning minst en gång per vecka samt grupphandledning var tredje vecka tillsammans med övriga familjehem. I övrigt har familjehemmet tillgängligt stöd dygnet runt. Vid behandling i familj ingår familjehemmet i behandlingsteamet. Familjehemmen kompetensutvecklas både generellt och utifrån individuella behov beroende på familjehemmets kompetens och erfarenhet och uppdragets karaktär.


Vår logotyp

Parcer är ödets gudinnor som griper i människornas liv. Vår logotyp är ett monogram innehållande symbolen för livet, bokstaven p och en väv. 

 
förklaring.png