Förstärkt familjehemsvård


Målgrupp:

✓ Barn, unga, vuxna eller förälder/barnplacering som är i behov av särskilt stöd men som inte behöver behandlingsvistelse.

Familjehemmen får stöd och handledning dygnet runt av en och samma handledare för kontinuitet i uppdraget. Utbildning och kompetenshöjande insatser är viktig del i stödet till familjehemmen.


Fokus:

Samverkan – Vi har stor erfarenhet av samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Barn, unga och vuxna kan behöva flera av samhällets stödfunktioner för att klara målen i skolan, klara av en sysselsättning, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till god delaktighet i samhället och för detta krävs ett sammansatt stöd

Skola/sysselsättning – Våra familjehem ska vara skolmotiverade. Skolgången har en avgörande betydelse för våra barn och ungas framtid och det är en stor och viktig skyddsfaktor. Familjehemmen har ett viktigt uppdrag i att motivera och stötta barn och unga i skolarbetet för att ge dem bra förutsättningar för framtiden. 

 
parcer-farstartkt-familjehemsvar-pusselbitar.png